Monthly Archives: november 2012

Ikkje j i substantivet ønske

Ein vanleg feil er at folk skriv ynske/ønske, merke og stykke med j etter k, fordi desse orda har palatal uttale /-kje/ i mange dialektar. Det har ikkje vore rett å skriva *ynske før, og er det heller ikkje no etter … Les meir

Posta under Rettskriving, Substantiv | Merkt , , , | Kommenter innlegget

Ikkje «har høyrd»

Når vi lagar perfektum, bruker vi hjelpeverbet har + perfektum partisipp. Den forma av perfektum partisipp som vi bruker etter har, er inkjekjønnsforma av partisippet. Vanlegvis skal perfektum partisipp av svake verb ha –t: har høyrt, har gjort, har gått, … Les meir

Posta under Verb | Merkt , , | Kommenter innlegget

Bøying av st-verb

Spørsmål på Kongsbakken vgs. i dag: – Regel for bøying av st-verb i nynorsk? Ta utgangspunkt i det tilsvarande verbet utan –st. Er verbet svakt, tek du bort –r i presens og legg til –st: syna – syner – synte – … Les meir

Posta under Verb | Merkt | Kommenter innlegget

Tre nyttige kommareglar

1 Komma når leddsetninga kjem framfor setningsresten (tidlegare kalla hovudsetninga): Når eg er ferdig på arbeid, tek vi oss ein skitur. 2 Komma mellom sideordna setningar, bundne saman med og, eller, men, for: Eg liker å gå på ski, og … Les meir

Posta under Skrivereglar | Merkt | Kommenter innlegget

Ordlista – godkjend eller «tillaten»?

Ei ordliste til skulebruk skal vera godkjend av Språkrådet, men i dag finst det fleire ordlister på marknaden som ikkje er godkjende. Elevane har lov til å bruka alle hjelpemiddel til eksamen, og ordlister blir fantasifullt marknadsførte som «tillatt til … Les meir

Posta under Ordlista | Merkt | Kommenter innlegget

Kva var no verb igjen?

Verb vart før i tida kalla gjerningsord. Når me bøyer verbet i ulike tider, seier me gjerne at me bøyer verbet a verbo. Grunnforma, den forma som står etter «å», er infinitiv. I nynorsk endar infinitiv anten på –a eller på –e. … Les meir

Posta under Verb | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Verbal seiemåte

På nynorsk liker vi å uttrykkja oss verbalt. Når teksten inneheld substantiv som er laga av verb eller adjektiv, kan du gjerne stoppa og spørja deg om det går an å bruka verbet eller adjektivet i staden for substantivet. Sjå … Les meir

Posta under Setningsbygnad | Merkt | Kommenter innlegget

Passiv i nynorsk

Passiv kan lagast på to måtar i nynorsk. For det fyrste kan me laga passiv med verbet bli (eller verta) saman med perfektum partisipp av hovudverbet: «Brevet blir sendt.» For det andre kan me laga passiv med eit hjelpeverb (skal, … Les meir

Posta under Setningsbygnad | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Bøying av inkjekjønnsord

Inkjekjønnsord skal alltid bøyast regelrett i nynorsk, det vil seia inga ending i ubestemt fleirtal, -a i bestemt fleirtal: eit eple – eplet – fleire eple – alle epla Det gjeld òg lånord: eit forum – forumet – fleire forum … Les meir

Posta under Substantiv | Merkt , | 2 kommentarar

Sterke verb

Verba vi kallar sterke verb, har ikkje ending anten i presens eller i preteritum. Dei har dessutan vokalskifte i ulike tider: finna – finn – fann – har funne koma – kjem – kom – har kome Tidlegare kunne dei … Les meir

Posta under Verb | Merkt , , | 4 kommentarar