Author Archives: audsoyland

About audsoyland

Språkrettar, omsetjar og forfattar

Nyttårshelsing til norsklærarar

I 2012 var eg i dei fleste fylke i landet og heldt kurs for lærarar om den nye rettskrivinga, på vegner av Språkrådet. Eg har hatt kurs for om lag 1400 lærarar og andre offentleg tilsette, og har møtt utruleg … Les meir

Posta under Nynorsk | Merkt | Kommenter innlegget

Rett før 2013

Det er romjul, og eg har hatt ein liten førjulsferie frå bloggen for å få unna alle oppdrag som skulle vera ferdige før jul, mellom anna vasken av soga om Bøndernes Hus. Det er ein av mange nynorske godbitar som … Les meir

Posta under Nynorsk | Kommenter innlegget

De og dokker

Dei fleste norske dialektbrukarar skil ikkje lenger mellom subjekts- og objektsform i andre person fleirtal. Dokk, dokker, deko, dikko, dikkan, døkk osv. blir brukte både som subjekts- og som objektsform. Rettskrivingsnemnda tok konsekvensen av det og innførte ei ny pronomenform: … Les meir

Posta under Pronomen | Merkt , , | Kommenter innlegget

Mogleg, mykje og nokon

Tilnærming mellom nynorsk og bokmål er ikkje lenger gjeldande norsk språkpolitikk. Riise-nemnda, rettskrivingsnemnda som laga den nye nynorsknormalen, valde å behalda berre den tradisjonelle nynorskforma av nokre «signalord» – for å markera eit tydeleg skilje mellom nynorsk og bokmål. Mykje og … Les meir

Posta under Adjektiv, Determinativ | Merkt , , , | Kommenter innlegget

Eigedomsordet etter substantivet

På nynorsk plasserer vi helst eigedomsordet etter substantivet: Takk for gåva til konfirmasjonen min. Vi kallar det dobbelt bestemt form når vi har eit eigedomsord + eit substantiv i bestemt form. På bokmål kan vi òg bruka dobbel bestemt form, … Les meir

Posta under Setningsbygnad | Merkt , | 2 kommentarar

Ikkje j i substantivet ønske

Ein vanleg feil er at folk skriv ynske/ønske, merke og stykke med j etter k, fordi desse orda har palatal uttale /-kje/ i mange dialektar. Det har ikkje vore rett å skriva *ynske før, og er det heller ikkje no etter … Les meir

Posta under Rettskriving, Substantiv | Merkt , , , | Kommenter innlegget

Ikkje «har høyrd»

Når vi lagar perfektum, bruker vi hjelpeverbet har + perfektum partisipp. Den forma av perfektum partisipp som vi bruker etter har, er inkjekjønnsforma av partisippet. Vanlegvis skal perfektum partisipp av svake verb ha –t: har høyrt, har gjort, har gått, … Les meir

Posta under Verb | Merkt , , | Kommenter innlegget

Bøying av st-verb

Spørsmål på Kongsbakken vgs. i dag: – Regel for bøying av st-verb i nynorsk? Ta utgangspunkt i det tilsvarande verbet utan –st. Er verbet svakt, tek du bort –r i presens og legg til –st: syna – syner – synte – … Les meir

Posta under Verb | Merkt | Kommenter innlegget

Tre nyttige kommareglar

1 Komma når leddsetninga kjem framfor setningsresten (tidlegare kalla hovudsetninga): Når eg er ferdig på arbeid, tek vi oss ein skitur. 2 Komma mellom sideordna setningar, bundne saman med og, eller, men, for: Eg liker å gå på ski, og … Les meir

Posta under Skrivereglar | Merkt | Kommenter innlegget

Ordlista – godkjend eller «tillaten»?

Ei ordliste til skulebruk skal vera godkjend av Språkrådet, men i dag finst det fleire ordlister på marknaden som ikkje er godkjende. Elevane har lov til å bruka alle hjelpemiddel til eksamen, og ordlister blir fantasifullt marknadsførte som «tillatt til … Les meir

Posta under Ordlista | Merkt | Kommenter innlegget